| NVvR nieuws

Herinnering: enquête financiering rechtspraak

In onze nieuwsbrief van 23 november jl. ontving u een oproep voor deelname aan een enquête over de financiering van de rechtspraak en de gevolgen daarvan voor het rechterlijk functioneren. Uw deelname hieraan wordt door de initiatiefnemers nog steeds zeer op prijs gesteld en is mogelijk tot en met 31 december 2020.

Klik hier voor de enquête.

Alle in rechtbanken werkzame rechters worden uitgenodigd voor deelname aan een enquête over de financiering van de rechtspraak en de gevolgen daarvan voor het rechterlijk functioneren. De invloed van de financiering op de manier waarop rechters inhoud kunnen geven aan het rechtspreken is een belangrijk onderzoeksthema, in Nederland maar ook internationaal. Bekostigingsstelsels kunnen bijdragen aan de doelmatigheid van de rechtspraak. Tegelijk oefenen zij druk uit op rechters en beïnvloeden hun werkbeleving. Onderzoek naar die druk en in het bijzonder hoe rechters de druk ervaren, draagt bij aan de kennis over de effecten van de bedrijfsmatige benadering van het werk van professionals en kan helpen om bekostigingssystemen te verbeteren. De NVvR hecht belang aan onderzoek naar de financiering van de rechtspraak en nodigt haar leden uit hieraan mee te werken.

De enquête vindt plaats in drie landen met verschillende bekostigingssystemen, namelijk Finland, Italië en Nederland. De enquête is al met succes gehouden in Finland en Italië. Nederland gaat in Europa het meest ver in zogenoemde output financiering en is daarom voor de vergelijking van groot belang. De enquête maakt onderdeel uit van het proefschrift van Federica Viapiana. Philip Langbroek en Frans van Dijk zijn haar promotores aan de Universiteit van Utrecht. Federica Viapiana heeft uitgebreide ervaring met onderzoek naar de rechtspraak in Italië en is thans tevens werkzaam bij de Raad van Europa.

Het invullen van de enquête vergt circa 10 minuten. De enquête is in het Engels. De enquête biedt de mogelijkheid antwoorden toe te lichten. Engels heeft daarbij de voorkeur, maar Nederlands kan ook. Wij hebben ons best gedaan de vragen zo te formuleren dat deze van toepassing zijn in alle drie landen, ondanks de verschillende systemen. Anonimiteit is gewaarborgd. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij Federica (federica.viapiana@irsig.cnr.it) en bij Frans van Dijk (f.vandijk@uu.nl).