| NVvR nieuws

Update positie assistent-officieren

Deze week heeft de NVvR twee gesprekken gevoerd over de positie van de assistent-officieren. Het eerste gesprek werd gevoerd in het reguliere overleg tussen het College en de NVvR. Het tweede gesprek heeft vandaag plaatsgevonden met een delegatie van de werkgroep die het College adviseert over de positie van de assistent-officier. In dit bericht leest u een kort verslag én een oproep om deel te nemen aan een bijeenkomst over dit onderwerp.

Vanzelfsprekend heeft de NVvR in het overleg met het College opnieuw aangedrongen op snelle helderheid voor haar leden. Niet alleen assistent-officieren vinden dit belangrijk, ook officieren, rechters en raadsheren hebben onlangs in de Ledenraad aangegeven dat een snel besluit dat recht doet aan de praktijk van de assistent-officier de hoogste prioriteit moet hebben. Daarnaast heeft de NVvR gesignaleerd dat er bij de achterban van assistent-officieren veel boosheid en zelfs actiebereid bestaat. Het College zegde toe de NVvR na de bespreking van het conceptrapport van de werkgroep in de Groepsraad direct te informeren.

Inmiddels heeft het vervolggesprek met de werkgroep plaatsgevonden. Vanwege de toezegging om met de inhoud van het gesprek vertrouwelijk om te gaan, kunnen we hierover - op dit moment - niet veel kwijt. Wel is het bestuur gerustgesteld over de mate van concreetheid die nu is bereikt en vertrouwt de NVvR erop dat het College op 15 oktober een helder (voorgenomen) besluit kan nemen. Ook heeft de NVvR namens haar achterban enkele opmerkingen kunnen maken, die nog in het rapport zullen worden verwerkt.

De NVvR wacht nu de komende besluitvorming af en zal direct daarna hierover met haar achterban spreken. Hiervoor wil de NVvR zoveel mogelijk assistent-officieren bijeenroepen om het advies van de werkgroep en het besluit van het College nader te bespreken. Volgende week zal een uitnodiging voor deze bijeenkomst worden verzonden.