| NVvR nieuws

Update mobiliteitstoeslag

De afgelopen weken heeft de NVvR veel gesproken over het verdwijnen van de mobiliteitstoeslag. Uiteraard direct met leden die het betreft, maar ook in het bestuur, de Commissie Rechtspositie, de Ledenraad, de Raad voor de rechtspraak en met het departement in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht.

De kwestie is ingewikkeld. Enerzijds staat de NVvR voor haar handtekening onder het arbeidsvoorwaardenakkoord, waarmee een loonstijging van 7% is gerealiseerd en diverse andere afspraken zijn gemaakt, zoals de gefaseerde afschaffing van de PAS-regeling en de mobiliteitstoeslag en de introductie van een ander verlofspaarstelsel en een verbeterde piketregeling. Anderzijds begrijpt de NVvR welke nadelige gevolgen deze keuze heeft voor leden die er, door het op termijn wegvallen van de toeslag, minder op vooruitgaan met deze cao.

De NVvR wil over de mobiliteitstoeslag binnen de vereniging verder spreken met haar leden en bereidt nu een notitie voor die tijdens de vergadering van de Ledenraad op 9 december zal worden besproken. Verschillende invalshoeken komen daarbij aan bod, zoals het oorspronkelijke doel van de toeslag om mobiliteit te stimuleren en de door diverse leden ervaren promotie van senior-rechter naar raadsheer, terwijl hier geen salarisstap tegenover staat. Dit impliceert een bespreking van dit onderwerp in de bredere context van het loon-en-functiegebouw en het samenspel van toelagen, vergoedingen en salaris.

Zodra meer nieuws over dit onderwerp beschikbaar is, zullen wij u dit via de website en de nieuwsbrief laten weten.