| NVvR nieuws

Denk mee over de nieuwe Boeken van het Wetboek van Strafvordering

De herziening van het Wetboek van Strafvordering heeft grote gevolgen voor het werk van officieren van justitie en strafrechters en –raadsheren. In het kader van de herziening is de NVvR door de Minister van Veiligheid en Justitie om advies gevraagd over de concept-wetsvoorstellen Boeken 3 tot en met 6 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De adviestermijn loopt tot 1 augustus 2018.

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) heeft binnen de NVvR tot taak de wetgevingsadviezen op te stellen. Omdat de WeCo zich graag laat bijstaan door deskundige leden, wordt voor de advisering over deze wetsvoorstellen een expertgroep opgericht onder leiding van WeCo-leden Willem Damen (ZM) en Ingeborg Koopmans (OM). Deze expertgroep zal een aantal keren bij elkaar komen op een centrale plek in het land om met elkaar van gedachten te wisselen over de voorstellen van de Minister. Ook zal worden overlegd via de mail.

Wilt u in de expertgroep meedenken over de advisering over deze wetsvoorstellen voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering? Meldt u dan aan bij Jacqueline Timmer via j.m.a.timmer@rechtspraak.nl. U kunt hier ook terecht met vragen over het adviestraject.