Wetgevingsadviezen

Wetboek Strafvordering en Wet Economische Delicten (Wijziging Wetboek van Sv en WED met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk)

Op 3 december 2015 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel dat aanpassing en aanvulling van enkele onderdelen van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten voorstelt waarbij een meer doeltreffende uitvoerings en opsporings kan worden nagestreefd.

Wenselijk

De voorstellen vormen een uitwerking van door de regering toegezegde maatregelen die wenselijk en noodzakelijk worden geacht ter versterking van de mogelijkheden tot bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

Het conceptwetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van verschillende opmerkingen. Zie de bijlage voor de volledige reactie van de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.