Wetgevingsadviezen

Terrorisme (Strafbaarstelling verheerlijking terrorisme)

Het initiatief-wetsvoorstel strekt tot strafbaarstelling van het verheerlijken van de gewapende strijd en terroristische misdrijven, door invoeging in het Wetboek van Strafrecht van voorgesteld artikel 137ga. Aangesloten is bij het concept-wetsvoorstel uit 2005 van de toenmalige minister van Justitie. Volgens de memorie van toelichting komt het wetsvoorstel voort uit de grote zorg over de verregaande vergroving van het publieke debat in Nederland en is het ingegeven door de noodzaak de samenleving beter te beschermen tegen uitlatingen die de grenzen van het toelaatbare ver overschrijden.

Grenzen

De kern van het concept wetsvoorstel komt in essentie overeen met onderdelen van het hiervoor genoemde wetsontwerp uit 2005, zeker waar het de  “verheerlijking van terrorisme” betreft. De NVvR verwijst daarom in haar advies naar dit op 29 september 2005 uitgebrachte advies.

Hoewel de NVvR begrijpt dat het concept-wetsvoorstel ertoe strekt bij te dragen aan een zinvolle discussie over de grenzen van het uiten van (geloofs)overtuigingen en daarmee samenhangende inrichting van een samenleving, vraagt de NVvR zich af of een strafbaarstelling, zoals nu voorgesteld, dit bedoelde effect zal hebben.