Wetgevingsadviezen

DNA (Wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak op 19 januari 2015 om advies gevraagd over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken.

Strekking ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit strekt tot wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken op een achttal punten. Een deel van die wijzigingen vloeit voort uit de motie Van der Steur c.s. (kamerstukken II 2011/12, 32 168, nr. 16) die ertoe strekt om de deskundigen van particuliere laboratoria dezelfde toegang tot de DNA-databank voor strafzaken te geven als de deskundigen die werkzaam zijn bij het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NEI).


Het ontwerpbesluit geeft de NVvR aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen die in de bijlage uiteen zijn gezet.