Wetgevingsadviezen

Wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere

Op 2 december 2016 heeft de minister de NVvR om advies gevraagd over het ontwerpbesluit
houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en
andere opsporingsambtenaren vanwege verruiming van fouilleerbevoegdheden.