Wetgevingsadviezen

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten

Strekking concept-wetsvoorstel

Het concept-wetsvoorstel ziet, blijkens de memorie van toelichting, op:

a) het vervangen van de huidige regeling in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) voor de gecoördineerde behandeling van samenhangende besluiten door een nieuwe regeling die toepasbaar is voor het hele omgevingsrecht. De bestaande specifieke coördinatieregelingen uit onder meer de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Tracéwet kunnen daarmee komen te vervallen;

b) het uitbreiden van hoofdstuk 5 van de Awb (‘Handhaving’) met de mogelijkheid om overtreding van de medewerkingsplicht (artikel 5:20, eerste lid, Awb) bestuurlijk te handhaven;

c) enkele voorstellen tot aanpassing of intrekking van bijzondere nadeelcompensatieregelingen met het oog op de inwerkingtreding van titel 4.5 van de Awb.