Wetgevingsadviezen

Curatele (Wijziging)

Bij brief van 26 januari 2010 heeft de Minister van Justitie het conceptwetsvoorstel inzake wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak voorgelegd voor advies.

Eisen

Het wetsvoorstel beoogt volgens de begeleidende brief kwaliteitseisen te stellen aan professionele bewindvoerders, de mogelijkheid te bieden om rechtspersonen tot mentor en curator te benoemen, alsook bij wet de benoeming van twee curatoren en mentoren te regelen.

Kanttekeningen

De NVvR onderschrijft het wetsvoorstel in grote lijnen. De NVvR plaatst echter enkele kanttekeningen bij het advies in de bijlage plaatsen. Meer in algemene zin oppert de NVvR de mogelijkheid om bij de wijziging van het wetsvoorstel ook twee nieuwe gronden voor curatele en bewind in het wetsvoorstel op te nemen. Deze twee gronden betreffen drugsverslaving resp. verkwisting. Indien personen aan een zware drugsverslaving lijden kan dit heden alleen via een omweg, bijvoorbeeld op grond van een geestelijke stoornis, als reden dienen om een meerderjarige onder curatele te stellen. Bij de totstandkoming van artikel 378 Boek I BW achtte de toenmalige wetgever het niet noodzakelijk om drugsverslaving op te nemen in de wet. Gezien de veranderingen in de maatschappij stelt de NVvR voor om de huidige wetswijziging te gebruiken om artikel 378 lid 1 sub c BW aan te vullen met: wegens gewoonte van drugs- of drankmisbruik.

Verkwisting

Daarnaast bestaat de behoefte vanuit de rechtspraktijk om verkwisting als grond in de wet op te nemen om bewind te kunnen instellen.2 Heden kan slechts het zwaardere middel van curatele worden toegepast, op grond van artikel 378 lid 1 sub b BW. De huidige redactie van artikel 1:431 eerste lid BW, die ongewijzigd blijft, zorgt voor veel rechtsongelijkheid. Onvoldoende duidelijk is of bewind slechts kan worden uitgesproken indien sprake is van een lichamelijke of geestelijke toestand of dat ieder verzoek daartoe moet worden gehonoreerd. Hierbij moet met name worden gedacht aan rechthebbenden die eigenlijk alleen maar financiële problemen hebben. De NVvR stelt de minister derhalve voor om in Titel 19 Boek I BW als aanvullende grond verkwisting op te nemen.