Wetgevingsadviezen

Boek 1 BW (Wijziging)

  

Bij brief van 21 september 2011 zond de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ter advisering het conceptwetsvoorstel tot aanpassing van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Partnerschap

Het concept-wetsvoorstel bevat een uitwerking van materiële wijzigingen van Boek 1 BW naar aanleiding van de Wet openstelling huwelijk en geregistreerd partnerschap. Daarnaast worden voorstellen gedaan voor enkele andere materiële wijzigingen van Boek 1 BW en voor een aantal redactionele wijzigingen.

Opmerkingen

Onder dankzegging voor de geboden gelegenheid tot advisering, deelt de NVvR u mede dat het wetsvoorstel haar geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van specifieke opmerkingen. De NVvR kan zich vinden in de voorgestelde wijziging van Boek 1 BW.