Wetgevingsadviezen

Identiteit (Wijziging Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 20 maart 2015 om advies gevraagd over het ontwerpbesluit om het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden en van het Besluit toepassing matregelen in het belang van het onderzoek te wijzigen.

Strekking ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit strekt tot wijziging van het Besluit identiteitsvaststelling verdachten (hierna: Bivv) en veroordeelden en het Besluit maatregelen in het belang van het onderzoek (hierna: Btmbo) op enkele punten:

  • In de eerste plaats een wijziging in verband met de implementatie van het Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad van de Europese Unie over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten;
  • Ten tweede wordt in het Bivv de regeling omtrent de opslag van vingerafdrukken in de databanken verder verduidelijkt;
  • Ten derde beoogt het ontwerpbesluit in het Btmbo de opslag en de bewaartermijnen van de handpalmafdrukken te regelen.

Advies

De NVvR heeft, na bestudering van het ontwerpbesluit geen inhoudelijke bezwaren of opmerkingen ter zake van de voorgestelde wijzigingen. Deze betreffen een codificatie van de huidige praktijk en de uitwerking van een kaderbesluit, toeziend op de formaliteiten die worden gesteld aan forensische laboratoria.

Druk

De NVvR vraagt in dit licht overigens wel uw aandacht voor de zorg voor voldoende geschikte apparatuur en opgeleide politiemensen, met name buiten cellencomplexen, om voor niet-gehechte en niet-aangehouden personen verdachtenafhandeling buiten de cellencomplexen mogelijk te maken. De benodigde apparatuur (de zogenaamde Progriss zuilen) is namelijk nog niet op elk politiebureau beschikbaar. Daarnaast zijn er nog niet voldoende mensen opgeleid in het gebruik van deze zuilen in de politiebureaus waar wel apparatuur aanwezig is. De uitvoering van het ontwerpbesluit zorgt daardoor voor druk op een beperkte capaciteit bij de politie. De NVvR geeft de minister in overweging hieraan aandacht te besteden in de nota van toelichting.