Wetgevingsadviezen

Witwassen (Wijziging anti-witwasrichtlijn)

Het gebruik van de financiële sector voor het witwassen van uit criminele activiteiten verkregen opbrengsten en het aanwenden van geld voor terroristische doeleinden kunnen de integriteit, stabiliteit en reputatie van de financiële sector schaden. Dit betekent een gevaar voor de ontwikkeling van deze sector en de interne markt en daarmee zijn witwassen en terrorisme bedreigingen voor de samenleving. Deze richtlijn beoogt door middel van het voorschrijven van preventieve maatregelen het witwassen van uit criminaliteit verkregen geld en het aanwenden van gelden of voorwerpen voor terroristische doeleinden aan te pakken met met gebruikmaking van het financieel stelsel. 

Terrorismefinanciering

Het wetsvoorstel strekt, blijkens de memorie van toelichting, tot implementatie van Richtlijn (EU) nr. 2015/849/EC van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU L 141/73; hierna: de richtlijn). Voorts houdt het onderhavige wetsvoorstel verband met de Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141; hierna: de verordening).

De richtlijn dient, zo blijkt uit de memorie van toelichting, op 26 juni 2017 in nationale wet- en regelgeving geïmplementeerd te zijn. Dit is ook de datum waarop de verordening van toepassing wordt.