Wetgevingsadviezen

Dwang (Wetsvoorstel tot wijziging van div. wetten om ruimte te krijgen voor geneeskundige handeling onder dwang)

Bij brief van 9 november 2007 hebben de Minister en de Staatssecretaris van Justitie aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak advies gevraagd over het conceptvoorstel van Wet tot wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) in verband met de verruiming van de mogelijkheid een geneeskundige handeling onder dwang te verrichten.

Commissie

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de voorstellen in het rapport “Tbs, vandaag of gisteren en morgen” van de Tijdelijke commissie onderzoek tbs (commissie-Visser). Het voorstel ligt in het verlengde van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingenpsychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling), dat momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling is en waarover de NVvR op 4 juli 2005 heeft geadviseerd.

Behoefte

De NVvR kan niet goed beoordelen of binnen de tbs- en penitentiaire inrichtingen behoefte bestaat aan de voorgestelde uitbreiding van de mogelijkheden van dwangbehandeling. Indien voor deze uitbreiding wordt gekozen, zal de rechtsbescherming voor (jeugdige) gedetineerden met een psychiatrische stoornis, tbs-gestelden en patiënten die gedwongen verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis zoveel mogelijk hetzelfde dienen te zijn. De NVvR wijst in het advies in de bijlage op een aantal verschillen.

Toets

Een voorafgaande rechterlijke toets is wat haar betreft nodig om de positie van de verschillende categorieën gelijk te trekken, voordat in penitentiaire (jeugd)inrichtingen kan worden overgegaan tot dwangbehandeling op basis van het in het wetsvoorstel voorgestelde gevaarscriterium. Ook het klachtrecht is onvoldoende gelijk getrokken. De NVvR vraagt zich daarnaast af of tijdig zal zijn voldaan aan alle institutionele vereisten voor een dwangbehandeling.