Wetgevingsadviezen

Tbs en onderwijs (Wetsvoorstel tot invoering maatregel ter beschikkingstelling aan het onderwijs)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 30 september 2013, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd of de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak wil adviseren over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van de maatregel terbeschikkingstelling aan onderwijs.

Muren

Dit conceptwetsvoorstel strekt, blijkens de memorie van toelichting, tot introductie van de maatregel ter beschikkingstelling aan het onderwijs, teneinde mogelijk te maken dat ook buiten de muren van de justitiële jeugdinrichting onderwijs onderdeel kan vormen van de reactie op een strafbaar feit. Reden hiervan is het feit dat het succesvol afronden van een opleiding bijdraagt aan de mogelijkheden voor jongeren om aansluiting te vinden bij de samenleving en daarin een volwaardige en opbouwende rol te vervullen. Hiermee kan worden voorkomen dat zij zich opnieuw schuldig maken aan het plegen van strafbare feiten.

Kanttekeningen

De Leerplichtwet 1969 biedt mogelijkheden om jeugdigen onderwijs te laten genieten. Het is de NVvR, bij lezing van het wetsvoorstel en de daarbij behorende memorie van toelichting, niet duidelijk geworden hoe de Leerplichtwet en het onderhavige wetsvoorstel zich tot elkaar verhouden. De NVvR verzoekt de staatssecretaris hieraan aandacht te besteden in de memorie van toelichting. Daarnaast plaatst de NVvR in het advies in de bijlage enkele kanttekeningen.