Wetgevingsadviezen

Raad van State, CRvB, CBb (Wetsvoorstel splitsing Raad van State en opheffing CRvB en CBb)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft, samen met zijn ambtsgenoot van Binnenlandse Zaken, de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak op 12 december 2014om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel houdende splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Strekking wetsvoorstel

Het wetsvoorstel strekt tot een verdere functionele scheiding van taken binnen de Raad van State, alsmede de opheffing van de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) en de daarmee gepaard gaande herverkaveling van rechtsmacht.

Vertrouwen

Met het wetsvoorstel wordt, volgens de memorie van toelichting, uitvoering gegeven aan het regeerakkoord. Daarin is het voornemen opgenomen de Raad van State te splitsen in een rechtsprekend deel en een adviserend deel en het rechtsprekende gedeelte samen te voegen met de CRvB en het CBb. Achtergrond van dit voornemen is om uit het oogpunt van rechtseenheid en overzichtelijkheid van het stelsel van bestuursrechtspraak te komen tot een concentratie van bestuursrechtspraak. Leidende gedachte is daarbij tevens dat het vertrouwen in de rechtspraak ermee is gediend dat onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak niet alleen in juridisch opzicht is gegarandeerd, maar dat dit ook op een zo eenvoudig en doorzichtig mogelijke wijze gebeurt. Als ander uitgangspunt wordt in de memorie van toelichting genoemd dat wijzigingen in de Organisatie van de bestuursrechtspraak niet mogen leiden tot langere doorlooptijden en hogere kosten.

De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR heeft bij het opstellen van haar advies de verschillende uitgangspunten als toetsingskader gehanteerd. In de bijlage zijn zij verder uitgewerkt.