Wetgevingsadviezen

Digitalisering (Wetsvoorstel digitale processtukken)

Dit wetsvoorstel beoogt het gebruik van digitale processtukken te faciliteren en te kanaliseren. Daartoe bevat het een regeling voor de integriteit van processtukken in elektronische vorm, een regeling voor elektronisch ondertekenen van processtukken en een regeling voor het langs elektronische weg doen van aangifte, indienen van verzoeken, schrifturen en klaagschriften en het instellen van rechtsmiddelen.

Toekomstbestendig

De NVvR is een voorstander van digitalisering van de rechtspraak. Dit wetsvoorstel vormt een goede stap in de richting van de voor een toekomstbestendige rechtspraak noodzakelijke digitalisering van het strafrecht. De minister heeft er, blijkens de memorie van toelichting, voor gekozen het digitaliseringsproces te starten met een tussenfase waarin zowel schriftelijke als elektronische indiening van stukken mogelijk is. Dit geeft de rechtspraak de tijd en de mogelijkheid om tot een gedegen, betrouwbaar en voor burgers begrijpelijk en toegankelijk elektronisch werkproces te kunnen komen. Hiervoor is een goed wettelijk kader van belang.  In dat licht geeft het wetsvoorstel de NVvR aanleiding tot het maken van de opmerkingen als genoemd in het advies.