Wetgevingsadviezen

Tenuitvoerlegging gevangenisstraffen (Wetsvoorstel dadelijke tenuitvoerlegging gevangenisstraffen)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 19 september 2013 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de dadelijke tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen.

Aanname

Dit conceptwetsvoorstel strekt, blijkens de memorie van toelichting, tot het regelen van de dadelijke tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de in het regeerakkoord opgenomen afspraak dat in eerste aanleg opgelegde (gevangenis)straffen van meet dan twee jaren direct zullen worden geëffectueerd. De achtergrond hiervan is de aanname dat het voor de geloofwaardigheid van het strafrechtssysteem en het vertrouwen in de rechtsstaat van groot belang is dat een strafrechtelijke beslissing zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

Opmerkingen

De voorgestelde wettekst, alsmede de daarbij behorende memorie van toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen die in het advies in de bijlage uiteen zijn gezet.