Wetgevingsadviezen

Tbs (Wetsvoorstel aanpassingen tbs met voorwaarden)

Bij brief van 2 juli 2007 heeft de Minister van Justitie aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak advies gevraagd over het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (Aanpassingen tbs met voorwaarden).

Motie

Het conceptwetsvoorstel geeft uitvoering aan twee aanbevelingen uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderzoek tbs, een door de minister van Justitie voorgenomen wijziging aangekondigd in het plan van aanpak Terbeschikkingstelling en Forensische zorg in strafrechtelijk kader en de motie Van de Beeten.

Samenvatting

Het conceptwetsvoorstel voorziet in aanpassing van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden. De wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat:

  • verlenging maximale duur van de tbs-voorwaarden van vier naar negen jaar;
  • verhoging maximale gevangenisstraf die kan worden opgelegd in combinatie met de tbs-voorwaarden van drie naar vijf jaar;
  • invoering mogelijkheid tot het tijdelijk onder dwang op nemen van personen aan wie tbs-voorwaarden is opgelegd, zonder dat de tbs-voorwaarden op grond van artikel 38c Sr. direct leidt tot omzetting in tbs-dwang (tijdelijke crisisopname);
  • uitbreiding wettelijke acceptatieplicht van forensisch psychiatrische instellingen naar de categorie tbs-voorwaarden.

Toezicht

Verder wordt voorgesteld de adviserende rol van de GGZ te vergroten door voortaan de GGZ, naast de reclassering, verplicht te laten adviseren bij de vordering van een tbs-voorwaarden door het OM over de uitvoerbaarheid van de voorgestelde voorwaarden. Ook wordt aangekondigd dat het toezicht van de reclassering zal worden gemoderniseerd en geïntensiveerd. Hiertoe dient de OM-aanwijzing tbs met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging dwangverpleging te worden aangepast.

Reclassering

De NVvR heeft geen overwegend bezwaar tegen het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (Aanpassingen tbs met voorwaarden). Zij plaatst bij het conceptwetsvoorstel een aantal kanttekeningen, onder meer over de verhouding van voorgesteld artikel 509jbis Sv tot artikel 38, derde lid, Sr. en in het verlengde daarvan artikel 509j, vijfde lid, Sv. De NVvR is verder van oordeel dat implementatie van het conceptwetsvoorstel pas zou dienen plaats te vinden, nadat de reclassering kwantitatief en kwalitatief op orde is gebracht.