Wetgevingsadviezen

Rechtsbijstand (Wet rechtsbijstand en politieverhoor)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 18 april 2011 om advies gevraagd over een conceptwetsvoorstel voorgelegd, tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot aanvulling van de regeling van het politieverhoor van de verdachte, diens aanhouding en voorgeleiding aan de officier van justitie, de inverzekeringstelling en het recht op rechtsbijstand in het strafproces (Wet rechtsbijstand en politieverhoor).

Raadsman

Het wetsvoorstel strekt ertoe in het Wetboek van Strafvordering een regeling op te nemen die het mogelijk maakt dat een verdachte zich in een eerder stadium dan nu in de wet is vastgelegd, kan laten bijstaan door een raadsman. Voorts strekt het wetsvoorstel tot toekenning aan een verdachte van het recht op aanwezigheid van zijn raadsman bij zijn verhoor door de politie ter zake van strafbare feiten, waarop een gevangenisstraf van zes jaren of meer staat. Tenslotte bevat het wetsvoorstel aangepaste bepalingen betreffende het informeren van de verdachte omtrent zijn rechten, de regeling van de aanhouding, het ophouden voor onderzoek, het verhoor, de voorgeleiding en de toewijzing van rechtsbijstand in de eerste fase van de strafrechtelijke procedure.

Kanttekeningen

Zoals ook vermeld in de memorie van toelichting heeft de recente jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) verder invulling gegeven aan artikel 6 van het EVRM, het recht op een eerlijk proces. Naar aanleiding van het “Salduz-arrest” heeft de Hoge Raad in 2009 (UN: BH3079) beslist dat een aangehouden verdachte voorafgaand aan zijn eerste verhoor door de politie recht heeft op rechtsbijstand. De NVvR vindt het positief dat voor deze problematiek wetgeving in formele zin wordt voorgesteld. Echter, bij de conceptwetgeving zoals nu ter consultatie voorgelegd, plaatst de NVvR ook enkele kanttekeningen die in het advies in de bijlage uiteen zijn gezet.