Wetgevingsadviezen

Faillissement (Wet modernisering faillissementsprocedures)

Het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedures heeft een efficiëntere en transparantere faillissementsprocedure tot doel. Op die manier kan de curator zijn taken als beheerder en vereffenaar van de failliete boedel eenvoudiger en doelmatiger uitoefenen en kunnen de schuldeisers en andere betrokkenen bij het faillissement beter geïnformeerd worden over de voortgang van de procedure. Het beoogde eindresultaat is om faillissementen sneller en met minder kosten te kunnen afwikkelen, de opbrengst voor schuldeisers te verhogen en de schade die voortvloeit uit faillissementen zoveel mogelijk te beperken.

Doelstelling

De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR heeft dit wetsvoorstel tegen het licht gehouden en komt tot de conclusie dat er een aantal moderniseringen in het wetsvoorstel zitten, maar dat de Wet op sommige punten nog onduidelijkheden kent. Ook de doelstelling om faillissementen sneller en met minder kosten te kunnen afwikkelen wordt niet onderbouwd.