Wetgevingsadviezen

Mediation (Wet bevordering mediation)

Het wetsvoorstel Wet Bevordering Mediation wil de toepassing van mediation als methode van geschiloplossing te stimuleren. Hiertoe regelt het wetsvoorstel de invoering van een register van mediators.

Tuchtrechtspraak

Tevens wordt voorzien in een systeem waarmee beëdigde mediators uit het register kunnen worden geschrapt of waarmee andere maatregelen kunnen worden getroffen. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in een vorm van tuchtrechtspraak.

Bevorderen

Ten slotte worden met dit wetsvoorstel wettelijke maatregelen getroffen om het gebruik van mediation meer specifiek in het burgerlijk recht en in het bestuursrecht te bevorderen. Daartoe wordt voorzien in een wijziging van onder meer het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht. Het wetsvoorstel regelt niet de wijze waarop mediation moet worden uitgevoerd. Ook verplicht het niet tot het beproeven van mediation.

Het conceptwetsvoorstel is voor de NVvR aanleiding tot het plaatsen van enkele opmerkingen in het advies in de bijlage.