Wetgevingsadviezen

Bestuursrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht en Wet CRvB en CBb)

De Minister van Justitie heeft, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de NVvR op 16 mei 2006 de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak advies gevraagd over een ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (wet aanpassing bestuursprocesrecht) en een daarmee samenhangend ontwerpwetsvoorstel voor een Wet op de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Toegankelijkheid

Het bestuursprocesrecht is thans verspreid over verschillende wetten, hetgeen volgens de ontwerpmemorie van toelichting het bestuursprocesrecht tot een gecompliceerde en moeilijk toegankelijke materie maakt. Met het onderhavige ontwerpwetsvoorstel wordt beoogd de toegankelijkheid en overzichtelijkheid te vergroten door het bestuursprocesrecht zoveel mogelijk in één wet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), te regelen. Daarnaast bevat het ontwerpwetsvoorstel een aantal wijzigingen die beogen het bestuursprocesrecht te stroomlijnen, slagvaardiger te maken en een effectieve geschilbeslechting mogelijk te maken.

Overzichtelijkheid

De NVvR stemt, vanuit het belang van de rechtspraktijk, van harte in met de doelstelling van het ontwerpwetsvoorstel, te weten het vergroten van de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van het bestuursprocesrecht. Het gaat hierbij met name om de onderbrenging in de Awb van de procesrechtelijke bepalingen uit de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

Winst

Daarmee wordt bereikt dat de Awb niet alleen de fasen van bezwaar (en administratief beroep) en beroep bij de rechtbank regelt, maar ook de fase van het hoger beroep. Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid en overzichtelijkheid is dat te beschouwen als winst.

Herziening

Daarentegen wijst de NVvR erop dat in dit ontwerpvoorstel van wet een essentiële fase van de herziening van de rechterlijke organisatie ongeregeld blijft: de rechtseenheidvoorziening. De NVvR betreurt dat het klaarblijkelijk niet is gelukt een voorstel van wet te ontwerpen waarin dit onderwerp kan worden meegenomen.

In de bijlage is het volledige advies van de NVvR te lezen.