Wetgevingsadviezen

Vermulderen (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen onder toepassingsbereik Wet Mulder)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 7 januari 2010 geïnformeerd over de concept wijziging waarmee de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen onder het toepassingsbereik van de Wet Mulder zal gaan vallen.

Bestuursrecht

Het conceptwetsvoorstel beoogt, kort samengevat, dat het handhaven van de verzekeringsplicht van houders van een kenteken onder de Wet Mulder zal worden gebracht. Door de voorgestelde wijziging zal de handhaving van deze verzekeringsplicht voor het betreffende motorrijtuig onder het bestuursrecht worden gebracht in plaats van onder het strafrecht. De NVvR zou in verband met de voorgestelde wetswijziging graag de volgende punten onder uw aandacht willen brengen.

Hechtenis

De strafmaat zal op basis van het concept wetsvoorstel, zeker voor recidivisten, feitelijk fors omlaag gaan. De maximale "boete" (dat mag zo niet heten, maar is het wel) wordt € 380,-. Daarnaast is er geen ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen (hierna: OBM) meer mogelijk en er kan geen hechtenis meer worden opgelegd. Ter vergelijking wijst de NVvR op wat nu geldt als OM-richtlijn: 

  • voor de eerste overtreding een transactie € 390,-, eis ter zitting € 460,-; 
  • voor de tweede overtreding (binnen twee jaar na afdoening eerste): dagvaarden, eis ter  zitting € 550,- plus 5 maanden OBM; 
  • voor de derde overtreding (binnen vier jaar na afdoening eerste): dagvaarden, eis ter zitting 2 weken hechtenis plus 6 maanden OBM, eventueel verbeurdverklaring voertuig. 

Recidivisten

Bij rechters pleegt de stijgende lijn in de bestraffing iets minder steil te verlopen, maar ook zij komen bij hardnekkige recidivisten uit op onvoorwaardelijke hechtenis. De NVvR vreest dat van de nieuwe strafmaat volstrekt onvoldoende afschrikwekkende werking uit zal gaan.

Wet Mulder

Daarbij wijst de NVvR er op dat in de concept memorie van toelichting op pagina 3 weliswaar staat dat het strafrecht niet is uitgesloten nu de Wet Mulder kan (en niet moet) worden toegepast, maar de NVvR vraagt zich ernstig af of dit in de praktijk - met alle administratieve processen - ook zo zal werken. Waarschijnlijk niet, waardoor alleen de Wet Mulder zal worden toegepast en er geen mogelijkheden meer zijn voor het opleggen van (voorwaardelijke) OBM en hechtenis. 

Tot slot komt de op pagina 6 van de concept memorie van toelichting genoemde handhavingsgraad van 75% de NVvR erg optimistisch voor.