Wetgevingsadviezen

Vrijheidsbeperkende maatregel

Bij brief van 11 november 2009 heeft de Minister van Justitie aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel ter invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR heeft het wetsontwerp bestudeerd en erover een aantal leden van de NVvR geconsulteerd, waarna een préadvies is opgesteld. Het door de Wetenschappelijke Commissie besproken en vastgestelde advies is als pdf bijgevoegd. 

Overlast

In het conceptwetsvoorstel geeft de Minister van Justitie aan dat spoedeisende maatregelen moeten kunnen worden genomen om structurele overlast die de openbare orde verstoort aan te pakken. Volgens de memorie van toelichting noopt in het bijzonder de opkomst van structurele overlast in bepaalde wijken ertoe, dat door de politie, de officier van justitie en de rechter snel dient te worden opgetreden tegen personen die deze overlast veroorzaken door het plegen van strafbare feiten.

Meldplicht

De voorgestelde maatregelen behelzen een gebiedsverbod, een contactverbod en een meldplicht. Deze drie maatregelen kunnen apart, maar ook tegelijkertijd worden opgelegd, waarbij de meldplicht kan dienen als waarborg voor de nakoming van de eerste twee maatregelen.

Hechtenis

De maatregel geldt voor ten hoogste twee jaren. Aan de maatregel wordt een vervangende hechtenis verbonden, die minimaal drie dagen bedraagt voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan. De totale duur van de vervangende hechtenis is maximaal zes maanden.

Tenuitvoerlegging

Indien wordt vermoed dat de veroordeelde de maatregel niet naleeft of heeft nageleefd kan de officier van justitie zijn aanhouding bevelen, waarna de officier van justitie onverwijld de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis vordert bij de rechter-commissaris, die vervolgens binnen 72 uren dient te beslissen.

Onherroepelijk

In het voorliggende wetsvoorstel wordt voorts bepaald dat de rechter kan beslissen dat de maatregel onmiddellijk kan ingaan en derhalve niet gewacht hoeft te worden tot het moment dat de beslissing onherroepelijk is.

De voorgestelde wetswijziging en de toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken vande verschillende opmerkingen die in het advies uiteen zijn gezet