Wetgevingsadviezen

Voorontwerp van wet 'Zorg en Dwang'

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de NVvR op 4 februari 2008 in de gelegenheid gesteld advies te geven over het voorontwerp van wet houdende Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten).

Gevolgen beperkt

Na bestudering van het voorontwerp van wet in een werkgroep van leden en bespreking in de wetenschappelijke commissie van de NVvR, is gebleken dat de NVvR met enkele korte opmerkingen kan volstaan. De gevolgen van het wetsvoorstel voor de rechtspleging zijn beperkt. De rechter krijgt te maken met de voorgestelde wettelijke bepalingen indien een klacht is ingediend, de klachtencommissie de klacht niet gegrond heeft bevonden en de klager vervolgens een beslissing van de rechter verzoekt (hoofdstuk 3 van het voorontwerp). De bepalingen in hoofdstuk 3 van het voorontwerp zijn grotendeels niet nieuw, maar letterlijk overgenomen uit de bestaande artikelen 41 en 41a van de Wet Bopz.

Gewenst

Het antwoord op de vraag of het gewenst is, nu - in afwachting van een algehele herziening van de Wet Bopz - een regeling in te voeren die alleen geldt voor de sectoren psychogeriatrische zorg en verstandelijk gehandicaptenzorg, berust op een politieke keuze waarin de NVvR niet wil treden.

Gevolgen

U hebt in het bijzonder gevraagd naar het standpunt van de NVvR over de voorgestelde overheveling van de artikelen 60 e.v. Wet Bopz naar een afzonderlijke wet voor deze twee sectoren. Hier wordt nader op ingegaan in het advies dat als pdf is bijgevoegd.