Wetgevingsadviezen

Overheidsdaad (Voorontwerp van wet van studiegroep schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad)

Bij brief van 4 juni 2007 heeft de Minister van Justitie aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak advies gevraagd over het voorontwerp van wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen alsmede met procedurele bepalingen inzake schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Het onderhavige advies is voorbereid door een werkgroep van leden van de NVvR en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Nadeelcompensatie

Het conceptwetsvoorstel beoogt twee onderwerpen uit het overheidsaansprakelijkheidsrecht in de Algemene wet bestuursrecht te regelen. Het eerste onderwerp is de nadeelcompensatie: schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen. Voorgesteld wordt het égalitébeginsel (ge-lijkheid voor de publieke lasten) als rechtsgrondslag voor de verplichting tot schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen te codificeren. Uitsluitend schade die het maatschappelijke risico overstijgt (het vereiste van de abnormale last) en die een bepaalde groep burgers of on-dernemingen in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft (het vereiste van de speciale last) komt in aanmerking voor vergoeding. Om schadevergoeding te ontvangen kan een aan-vraag worden ingediend bij het bestuursorgaan.

Onrechtmatige overheidsdaad

Het tweede onderwerp betreft de schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad. Hiervoor wordt geen wijziging van het materiële recht beoogd, maar wordt een wijziging voorgesteld van de bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. Het concept-wetsvoorstel houdt in dat de betreffende bestuursrechter exclusief bevoegd zal zijn om kennis te nemen van schadeverzoeken in geval van onrechtmatige (voorbereiding van) overheidsbe-sluiten waarover de Centrale Raad van Beroep of de belastingrechter oordeelt. Buiten dit terrein blijft de burgerlijke rechter bevoegd. Daarnaast blijft de bestuursrechter bevoegd kennis te ne-men van verzoeken tot schadevergoeding wegens onrechtmatige (voorbereiding van) over-heidsbesluiten indien de vordering (kort samengevat) niet meer dan € 5000,- beloopt. Ook is in het concept-wetsvoorstel voor de gevallen waarin de bestuursrechter bevoegd is, een zelfstandige verzoekschriftprocedure bij de bestuursrechter opgenomen die in de plaats komt van het zelfstandige schadebesluit en de procedures van de artikelen 8:73 en 8:73a Awb.

Vragen

De NVvR heeft met belangstelling en waardering kennis genomen van het onderhavige voorontwerp van wet. De NVvR maakt in het advies, dat als pdf is bijgevoegd, graag van de gelegenheid gebruik een aantal opmerkingen te maken en enkele vragen te stellen.