Wetgevingsadviezen

Insolventie (Voorontwerp Insolventiewet)

Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht (hierna de Commissie) een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden. De Commissie heeft een voorontwerp gemaakt voor een geheel nieuwe wet ter vervanging van de huidige Faillissementswet. Een door de Commissie Insolventierecht vervaardigde samenvatting is te vinden op de site van het ministerie van Justitie.

Reacties 

De minister heeft besloten via een internetconsultatie reacties op het voorontwerp in te winnen aan de hand van vraagpunten. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) maakt graag gebruik van de geboden gelegenheid. Het onderhavige advies is voorbereid door een werkgroep van leden van de NVvR en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR. 

Hoofdlijnen 

De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van het Voorontwerp Insolventiewet. De NVvR heeft ervoor gekozen in dit stadium slechts op hoofdlijnen commentaar te leveren, maar vindt dat de Commissie een indrukwekkende hoeveelheid werk heeft verricht, hetgeen wordt weerspiegeld in het zeer gedetailleerde en systematisch goed opgebouwde voorontwerp. 

Schuldeisers 

De NVvR heeft niettemin een aantal kanttekeningen bij het voorontwerp. In het algemeen is zij van oordeel dat het voorontwerp zo zeer focust op de verhaalsbelangen van schuldeisers dat andere belangen, zoals het belang van gedragsverandering bij schuldenaren (voor zover zij natuurlijke persoon zijn), in de verdrukking lijkt te komen. Wat de vervanging van de Wet schuldsanering natuurlijke personen door het voorontwerp betreft, vraagt de NVvR zich af of de Commissie zich wellicht heeft laten leiden door inmiddels achterhaalde beeldvorming. Verder acht de NVvR het niet vanzelfsprekend dat het karakter van het toezicht van de rechter-commissaris ingrijpend wordt gewijzigd.  

Kanttekeningen per artikel worden in het advies, dat als bijlage is toegevoegd, uiteen gezet.