Wetgevingsadviezen

Witwassen en terrorisme (Voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

Bij brief van 22 juli 2011 zond de Directeur Financiële Markten van het Ministerie van Financiën de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ter advisering het conceptwetsvoorstel houdende wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het conceptwetsvoorstel is besproken in de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR. 

Verschillende tijdstippen

Het concept-wetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerking. De NVvR is van mening dat het wenselijk is om te bepalen dat de wijzigingswet ook op per onderdeel verschillende tijdstippen van kracht kan worden. De NVvR doelt dan in het bijzonder op de toevoeging van een derde lid aan artikel 3 1. Het in dit artikellid genoemde college van toezicht, bedoeld in artikel 36a van de Advocatenwet, is nog niet opgericht. Het is mogelijk dat de totstandkoming van die wijzigingen trager verloopt dan die van de voorliggende wijzigingswet.