Wetgevingsadviezen

Veiligheid & Justitie (Verzamelwet V&J)

Het wetsvoorstel beoogt, blijkens de memorie van toelichting, een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te wijzigen, om knelpunten die als gevolg van ontwikkelingen in de rechtspraktijk en in de jurisprudentie zijn ontstaan, weg te nemen. De voorgestelde wijzigingen zien op het volgende:

Toets

Een wijziging van het wetboek van Strafvordering waarmee de tussentijdse multidisciplinaire toets bij de procedure tot verlenging van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege om de vier jaar in plaats van om de zes jaar zal plaatsvinden;

  • een wijziging van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie, die een procedure mogelijk maakt waarmee in Nederland opgelegde bestuurlijke boetes ten aanzien van arbeids- en rusttijdenwetgeving erkend kunnen worden in een andere lidstaat en aldaar ten uitvoer kunnen worden gelegd;
  • een wijziging van de Wet internationale misdrijven om het belemmeren van humanitaire hulp met als doel de uithongering van de bevolking ook aan te merken als oorlogsmisdrijf indien dit geschiedt tijdens een niet-internationaal gewapend conflict;
  • een wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, met als doel de procedure van enkelvoudige afdoening door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming mogelijk te maken in gevallen waarin de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is.

Budgetneutraal

Ter zake van het voorstel om de tussentijdse multidisciplinaire toets bij de procedure tot verlenging van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege om de vier jaar in plaats van om de zes jaar te laten plaatsvinden, vraagt de NVvR zich af of een dergelijke wijziging inderdaad budgetneutraal kan plaatsvinden, zoals wordt gesteld in de memorie van toelichting. Dit ware te verduidelijken in de toelichting op het wetsvoorstel.

Rapportages

Overigens zal de voorgestelde wijziging tot gevolg hebben dat tijdelijk een sterk verhoogde behoefte aan rapportages zal ontstaan, terwijl het zeer de vraag is of het NIFP in staat zal zijn om aan die vraag te voldoen zonder dat dat gevolgen zal hebben voor de bestaande vraag naar rapportages in nieuwe strafzaken. Verder zal een en ander leiden tot meer leeswerk voor de behandelend rechters.

Verbetering

De voorgestelde wijziging van de Wet Internationale Misdrijven betekent volgens de NVvR een verbetering, hoewel de bewijsbaarheid van dit strafbare feit niet altijd eenvoudig zal zijn. Ook de voorgestelde wijziging van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen stuiten volgens de NVvR niet op bezwaren.