Wetgevingsadviezen

Curator (Versterking positie curator)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 24 februari 2014 om advies gevraagd over het voorontwerp van de Wet versterking positie curator. Het wetsvoorstel beoogt de fraudesignalerende taak van de curator te verankeren en de medewerkings- en informatieverplichtingen van de gefailleerde en (oud-)bestuurders jegens de curator te versterken en preciseren. Daartoe voorziet het wetsvoorstel in een aantal maatregelen, waaronder een wettelijke verplichting voor de curator om in faillissementen te bezien of sprake is van eventuele onrechtmatigheden.

Advies NVvR

De NVvR merkt in zijn algemeenheid op dat de voorgestelde aanpassingen al grotendeels mogelijk zijn op basis van de bestaande wetgeving. Daardoor kan de indruk ontstaan dat de aanpassingen een limitatieve opsomming vormen (en dat werkt dus beperkend uit) of de belangrijkste taken of bevoegdheden betreffen. Beide lijken een onwenselijk gevolg. In de bijlage is het complete advies van de NVvR te lezen.