Wetgevingsadviezen

Cassatie (Versterking cassatierechtspraak)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 10 juni 2010 om advies gevraagd over een voorontwerp van wet tot wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak.

Procesvertegenwoordiger

Volgens de toelichting beoogt het voorontwerp nieuwe eisen te stellen aan advocaten die als procesvertegenwoordiger optreden voor de Hoge Raad. Daarnaast introduceert het voorontwerp de mogelijkheid tot niet-ontvankelijkverklaring van een cassatieberoep door de Hoge Raad aan het begin van de procedure. Het voorstel is erop gericht de Hoge Raad in staat te stellen zich als cassatierechter te concentreren op zijn kerntaken. 

Perspectief

Dit advies, dat als pdf is bijgevoegd, is voorbereid in de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR en vastgesteld door het bestuur van de vereniging. Omdat u afzonderlijk advies hebt gevraagd aan (de president van en de procureur-generaal bij) de Hoge Raad, zal de NVvR het voorontwerp vooral bezien vanuit het perspectief van de rechterlijke ambtenaren in en bij de overige gerechten.