Wetgevingsadviezen

Huwelijksdwang (Verruiming mogelijkheden strafrechtelijke aanpak huwelijksdwang)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 22 november 20 10 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel Verruiming mogelijkheden strafrechtelijke aanpak huwelijksdwang.

Het wetsvoorstel strekt tot verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang. Het geeft uitvoering aan de maatregelen die daaromtrent in het regeerakkoord zijn aangekondigd. In de memorie van toelichting wordt huwelijksdwang kortweg omschreven als het dwingen van een persoon tot het aangaan van een huwelijk. Opgemerkt wordt dat huwelijksdwang zich niet verdraagt met de Nederlandse en internationale rechtsorde, in de weg staat aan integratie in de Nederlandse samenleving en een vorm van geweld tegen vrouwen is, die een krachtige bestrijding behoeft. Naar de mening van de NVvR is huwelijksdwang ten aanzien van mannen ook zeer wel denkbaar.

Praktijk

In het advies in de bijlage, dat is voorbereid en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR, volstaat de NVvR met dergelijke op de praktijk van de rechtspleging gebaseerde op- en aanmerkingen. De NVvR kiest geen positie in de politieke discussie die naar aanleiding van het wetsvoorstel is ontstaan.