Wetgevingsadviezen

Fouilleren (Verruiming fouilleerbevoegdheden)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 7 april 2011, mede namens zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet (verruiming fouilleerbevoegdheden) voorgelegd.

Gewaardeerd

In paragraaf 1 van de memorie van toelichting wordt aangegeven dat ter bestrijding van wapengeweld en daarmee gepaard gaande ordeverstoringen ruim tien jaar geleden het instrument preventief fouilleren is ingevoerd. Volgens de toelichting worden over het algemeen deze fouilleeracties door het publiek gewaardeerd en vormen die een bijdrage aan de vergroting van de veiligheid. Uit ervaringen met het preventief fouilleren is evenwel gebleken dat de bestaande procedure en werkwijzen op onderdelen dienen te worden verbeterd zodat het middel slagvaardiger kan worden ingezet.

Uitbreiding

De NVvR constateert dat er niet zozeer sprak is van een verbetering van de bestaande procedure en werkwijzen, maar van een uitbreiding / verruiming van de bevoegdheden en mogelijkheden voor preventief fouilleren. De NVvR zet in het advies in de bijlage vraagtekens bij (de motivering van) de gestelde dringende maatschappelijke behoefte en proportionaliteit van het conceptwetsvoorstel in het licht van de bestaande jurisprudentie.