Wetgevingsadviezen

Marktmisbruik (Verordening en richtlijn marktmisbruik)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 17 juli 2015 om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik.

Voorwetenschap

In het wetsvoorstel en de daarbij behorende verordening worden vier kernbepalingen van de regels ter voorkoming van marktmisbruik bestendigt, te weten:

  • Het verbod om te handelen met voorwetenschap;
  • het verbod om voorwetenschap wederrechtelijk aan een derde mede te delen;
  • de plicht voor uitgevende instellingen om voorwetenschap die op henzelf betrekking heeft zo snel mogelijk bekend te maken;
  • het verbod om de markt te manipuleren.

Grondstof

Met de verordening wordt het regelgevend kader rondom marktmisbruik geactualiseerd aan de marktontwikkelingen en verder geharmoniseerd. De reikwijdte van de regels wordt op verschillende terreinen uitgebreid, onder andere op het terrein van handelsplatformen en OTC-handel, wat betreft de wisselwerking tussen grondstof derivaten en spotcontacten en ter zake van de poging tot marktmisbruik. Wat betreft de technologische ontwikkelingen biedt de verordening meer duidelijkheid over de vraag wanneer (hoogfrequente) algoritmische handel marktmanipulatie oplevert. Ten slotte heeft de verordening tot doel om het onderzoeks- en handhavingsinstrumentarium van toezichthouders te versterken en harmoniseren.

Advies

Het wetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van een aantal opmerkingen die in de bijlage uiteen zijn gezet.