Wetgevingsadviezen

Digitalisering hoger beroep en cassatie (Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 23 april 2014 om een reactie gevraagd op het voorontwerp van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie.

Instemming

De NVvR verwijst voor haar opmerkingen in de eerste plaats naar haar brief van 23 april 2014. Daarnaast betuigt de NVvR instemming met het handhaven van de mogelijkheid de bezwaren tegen het vonnis waarvan beroep niet gelijktijdig met de indiening van het hogerberoepschrift naar voren te brengen.

Dossier

Met het oog op een versterking van de regierol van de rechter adviseert de NVvR om te bepalen dat gelijktijdig met het indienen van het hogerberoepschrift het dossier van de eerste aanleg bij het hof moet worden ingediend. Verder adviseert de NVvR om, als niet van het stellen van beslissingstermijnen wordt afgezien, te bepalen dat in gevallen waarin partijen niet aangeven mondelinge behandeling te wensen, de enkelvoudige kamer de beoogde uitspraakdatum bepaalt.