Wetgevingsadviezen

KEI (Vereenvoudiging, digitalisering burgerlijk(proces)recht en bestuursprocesrecht (KEI))

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 28 november 2014 om advies gevraagd over het voorontwerp van het wetsvoorstel Invoeringswet tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie en over de algemene maatregel van bestuur digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht.

Strekking wetsvoorstel en besluit

Het uitgangspunt in het wetsvoorstel is volgens de memorie van toelichting dat de voorgestelde wijzigingen uitsluitend betrekking hebben op het procesrecht en dan alleen en voor zover aanpassing aan de wetsvoorstellen KEI noodzakelijk is. Met het wetsvoorstel wordt uitdrukkelijk niet beoogd de aard van de bestaande procedures te wijzigen. Onder andere bepalingen in andere wetten die afwijken van de ‘gewone’ civielrechtelijke (basis) procedure blijven vanwege de aard van de bijzondere procedure gehandhaafd. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de wettelijke termijnen voor het indienen van stukken voorafgaand aan een zitting, die afwijken van de ‘gewone’ termijnen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht stelt enerzijds voorwaarden aan het nieuwe digitale systeem van de rechtelijke instanties en anderzijds stelt het voorwaarden aan de rechtzoekende en diens procesvertegenwoordiger als gebruiker van het digitale systeem.

Advisering

Over de hiervoor genoemde eerste twee wetsvoorstellen inzake KEI heeft de NVvR eerder geadviseerd (per brief op 14 januari 2014 en op 1 juli 2014. Deze beide adviezen gelden in al hun onderdelen mutatis mutandis eveneens voor het onderhavige wetsvoorstel en het besluit. Op enkele punten geven het onderhavige wetsvoorstel en het onderhavige besluit aanleiding tot aanvullende opmerkingen die in de bijlage uiteen zijn gezet.