Wetgevingsadviezen

VVE (Verbetering vereniging van eigenaars)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 17 juli 2015 om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering in verband met mogelijk marktmisbruik en de strafrechtelijke sancties daarop.

Kader 

De verordening bestendigt vier kernbepalingen van de regels ter voorkoming van marktmisbruik, te weten:

  • Het verbod om te handelen met voorwetenschap;
  • het verbod om voorwetenschap wederrechtelijk aan een derde mede te delen;
  • de plicht voor uitgevende instellingen om voorwetenschap die op henzelf betrekking heeft zo snel mogelijk bekend te maken;
  • het verbod om de markt te manipuleren.

Met de verordening wordt het regelgevend kader rondom marktmisbruik geactualiseerd aan de marktontwikkelingen en verder geharmoniseerd. Desalniettemin schetst de NVvR enkele opmerkingen ten aanzien van het wetsvoorstel die te lezen zijn in de bijlage.