Wetgevingsadviezen

Staatloosheid (Vaststellingsprocedure staatloosheid)

Het wetsvoorstel wil een procedure in het leven roepen om staatloosheid vast te laten stellen door een rechter. Deze procedure is toegezegd naar aanleiding van het advies ´Geen land te bekennen’ van de Adviesgroep voor Vreemdelingenzaken (hierna: ACVZ), in welk advies de ACVZ concludeerde dat Nederland geen goede procedure heeft om staatloosheid vast te stellen. Het onderhavige wetsvoorstel beoogt te voorzien in een zorgvuldige procedure, die voldoet aan de relevante internationale normen en waarmee Nederland meer kan betekenen voor staatlozen die zich vaak in een kwetsbare positie bevinden.

Categorie

Blijkens de memorie van toelichting gaat het bij de vaststellingsprocedure vooral om personen die wel rechtmatig verblijf hebben, maar slecht of niet gedocumenteerd zijn en daarom momenteel niet als staatloos in de basisregistratie personen kunnen worden geregistreerd. Met de nieuwe vaststellingsprocedure zal een bepaalde categorie rechtmatig verblijvende vreemdelingen, die nu met ‘nationaliteit onbekend’ is opgenomen in de vreemdelingenadministratie of in de basisregistratie personen, in die registraties voortaan als ‘staatloos’ worden opgenomen. Het wetsvoorstel sluit personen die geen rechtmatig verblijf hebben niet uit. Ook zij kunnen een verzoek tot vaststelling van staatloosheid doen, zij het dat een verzoekschriftprocedure tot, noch een vaststelling van, staatloosheid door de rechter, aanspraak geven op rechtmatig verblijf.