Wetgevingsadviezen

Van rechtswege verleende vergunning

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 27 januari 2010 om commentaar verzocht op het conceptvoorstel van een Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning. Het wetsvoorstel is besproken in de vergadering van de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR op 16 februari 2010. De Wetenschappelijke Commissie heeft kennis genomen van het advies dat de Raad voor de Rechtspraak op 14 januari 2010 over het wetsvoorstel heeft uitgebracht. 

Beschikkingen

Het wetsvoorstel strekt tot invoering in diverse wetten van de regel dat, ingeval een bestuursorgaan niet binnen de gestelde termijn op een aanvraag om een vergunning (waaronder mede begrepen een ontheffing of andere beschikking) heeft beslist, de vergunning wordt geacht te zijn (is) verleend. Het betreft beschikkingen op grond van diverse wetten onder verantwoordelijkheid van verschillende ministeries.

Inhoud

De NVvR onderschrijft het advies van de Raad voor de rechtspraak, in het bijzonder waar dat inhoudt dat de opmerking dat de bijdrage van de toepassing van de van rechtswege verleende vergunning bijdraagt aan de kwaliteit en het gemakkelijk maken van vergunningprocedures, nadere uitleg verdient. De NVvR is van mening dat het stelsel weliswaar in die zin tot verbetering leidt, dat de primaire besluitvorming sneller gaat, maar de inhoud van de vergunningen wordt er niet beter op. Daarbij komt dan nog dat de mogelijkheid gebreken in de inhoud te herstellen beperkt is en een herstel met extra procedures gepaard gaat.