Wetgevingsadviezen

Onvrijwillige behandelen (Uitvoeringsbesluit wetsvoorstel onvrijwillige behandeling)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 3 juli 2012 in de gelegenheid gesteld om te reageren op het Ontwerp uitvoeringsbesluit wetsvoorstel onvrijwillige behandeling.

Behandelingsplan

Door dit besluit wordt in het Reglement verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire maatregel en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen een hoofdstuk betreffende de (onvrijwillige) geneeskundige behandeling ingevoegd. Er worden (nadere) eisen gesteld aan het geneeskundig behandelingsplan en de voorzieningen op de afdelingen waar geneeskundige behandeling wordt verricht. Ook wordt de taak van de behandelend arts nader beschreven en wordt in geval van dwangbehandeling voorzien in een (meldings)procedure.

Verwarring

Wat de NVvR betreft kan verwarring ontstaan over de gebruikte terminologie in het uitvoeringsbesluit. In het licht van deze toelichting verdient het, naar de mening van de NVvR, in samenhang met de gewijzigde wetgeving de voorkeur alleen te spreken van “gevaar dat betrokkene veroorzaakt (verpleegde, gedetineerde of jeugdige) als geen causaal verband met een psychische stoornis is vereist en dan ook niet te spreken van “gevaar dat de betrokkene doet veroorzaken”.