Wetgevingsadviezen

Eigen bijdrage (Uitvoeringsbesluit eigen bijdrage kosten strafvordering slachtofferzorg en verblijf j.i.)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 13 juli 2015 om advies gevraagd over het uitvoeringsbesluit om een eigen bijdrage te vragen voor de kosten van strafvordering en slachtofferzorg en het verblijf in een justitiële inrichting.  

Regels 

In deze besluiten worden de hoogte van de bijdragen geregeld en wordt het CAK aangewezen als de Organisatie die de bijdrage namens de Minister van Veiligheid en Justitie zal vaststellen en innen. Ook worden regels gesteld over de verantwoording van het CAK aan de minister. Ten slotte wordt in dit besluit voorzien in de mogelijkheid van de verstrekking van justitiële gegevens aan het CAK ten behoeve van de bijdrage.

Veroordeelden

Bij brief van 20 maart 2014 heeft de NVvR geadviseerd over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting en het conceptwetsvoordstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van strafvordering en slachtofferzorg, waar de nu voorliggende uitvoeringsbesluiten uit voortvloeien.

Slachtofferzorg

De NVvR heeft over de (on)wenselijkheid van het invoeren van de wetsvoorstellen ter zake van de eigen bijdragen voor het verblijf in een justitiële inrichting en voor de kosten voor de strafvordering en de slachtofferzorg geadviseerd. De NVvR hecht er belang aan de kern van deze bezwaren nogmaals onder de aandacht te brengen.  

Het volledige overzicht van bewaren alsmede de opmerkingen ten aanzien van de uitvoeringsbesluiten, zijn te lezen in de bijlage.