Wetgevingsadviezen

Beslag (Uitvoering Verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 9 juni 2015 om advies gevraagd. Het advies heeft betrekking op het conceptwetsvoorstel tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen).

Vereenvoudigen

De verordening van het Europees Parlement en de Raad heeft tot doel de inning van grensoverschrijdende schuldvorderingen voor burgers en bedrijven te vereenvoudigen. Om die reden is in de verordening een procedure opgenomen waarmee conservatoir beslag kan worden gelegd op een bankrekening in een andere lidstaat. Deze procedure zal bestaan naast de nationale procedures in de lidstaten. Daarnaast is in de verordening tevens de tenuitvoerlegging van het beslagbevel geregeld. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de verordening.

Het wetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van een aantal opmerkingen die in de bijlage zijn te vinden.