Wetgevingsadviezen

Voorlopige hechtenis (Uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis)

Bij brief van 20 mei 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak een conceptwetsvoorstel voorgelegd tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis, met het verzoek daarover advies uit te brengen.

Snelrecht

Het wetsvoorstel strekt ertoe een regeling op te nemen ten behoeve van het zogenaamde snelrecht, namelijk berechting binnen een termijn van 17 dagen en 15 uren na aanhouding van de verdachte bij verdenking van een aantal specifiek aangewezen misdrijven.

Kanttekeningen

De NVvR onderschrijft het uitgangspunt dat het gebruik van (verbaal) geweld tegen personen en goederen niet aanvaardbaar is, vooral als het gaat om personen die hulp en bijstand verlenen aan medeburgers. Toch acht de NVvR het wenselijk om in het advies in de bijlage een aantal kanttekeningen te plaatsen bij het wetsvoorstel.