Wetgevingsadviezen

Piketdienst (Uitbreiding piketdienst)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 5 maart 2010 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering houdende uitbreiding van de piketdienst tot en met de bewaring en van de mogelijkheid tot verhaal op draagkrachtige veroordeelden.

Rechtshulp

In de kern komt het wetsvoorstel erop neer, dat aan de verdachte, tegen wie een bevel bewaring is gegeven maar wiens voorlopige hechtenis wordt opgeschort of geschorst, niet langer ambtshalve een raadsman wordt toegevoegd. De zich op vrije voeten bevindende verdachte dient zelf in rechtsbijstand te voorzien, al dan niet door een toevoeging aan te vragen en dient de rechtshulp (anders dan bij de huidige ambtshalve toevoeging) geheel of gedeeltelijk zelf te betalen als zijn financiële positie daar aanleiding toe geeft.

Instemmen

De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel en de daarbij behorende toelichting. De NVvR kan instemmen met de hoofdlijnen van het voorstel en beperkt zich in dit advies in de bijlage, dat vastgesteld is door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR, tot een aantal voornamelijk technische opmerkingen.