Wetgevingsadviezen

GGZ (Tweede nota van wijziging verplichte GGZ)

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de NVvR op 4 september 2015 om advies gevraagd over de tweede nota van wijziging bij het voorstel van wet voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg).

Verplichte zorg

Het wetsvoorstel waarin regels staan omschreven voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, hierna: Wvggz) wil samen met het voorstel voor een Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna: Wzd) de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen te vervangen.

Zorgbehoefte

In de genoemde wetsvoorstellen staat, zo geeft de toerlichting aan, de zorg centraal en niet langer de gedwongen opname. De zorg is afgestemd op de zorgbehoefte van de cliënt en kan worden verleend ongeacht de plaats waar deze cliënt zich bevindt. Dwang kan alleen worden toegepast als alle alternatieven voor vrijwillige zorg zijn uitgeput. De nu voorliggende tweede nota van wijziging stelt een aantal belangrijke wijzigingen voor in de Wvggz en de Wzd. Daarnaast wordt een aantal wijzigingen voorgesteld in het voorstel voor een Wet forensische zorg, met als doel de relatie met het voorstel voor de Wvggz te verbeteren, hetgeen tevens de voornaamste aanleiding voor deze nota van wijziging is.

De NVvR plaatst enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel die in de bijlage uiteen worden gezet.