Wetgevingsadviezen

Minderjarige (Toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 23 januari 2012 om advies gevraagd over het daarbij gevoegde conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de mogelijkheid ambtshalve gegevens toe te voegen aan het procesdossier van een minderjarige.

Noodzakelijk

Volgens de concept-memorie van toelichting strekt dit wetsvoorstel ertoe het mogelijk te maken dat de rechter in een civiele zaak betreffende een minderjarige ambtshalve gegevens uit andere de minderjarige betreffende dossiers, wanneer hij dit noodzakelijk acht met het oog op de beoordeling van de belangen van de minderjarige, in de hem voorgelegde zaak aan het procesdossier toevoegt en aan zijn beslissingen ten grondslag legt.

Behandeling

In het ter advisering voorgelegde wetsvoorstel worden de wettelijke belemmeringen voor het toevoegen van gegevens aan een civiel procesdossier over een minderjarige weggenomen, zodat de kinderrechter over zoveel mogelijk relevante informatie beschikt om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen en een op de persoon van de minderjarige toegesneden behandeling van jeugdzaken mogelijk te maken.

Aanleiding

De NVvR constateert dat de aanleiding voor het wetsvoorstel (mede) is gelegen in door rechters geuite wensen om in bepaalde omstandigheden laagdrempeliger toegang te krijgen tot gegevens uit andere procedures waarin minderjarigen zijn betrokken. De NVvR heeft geen principiële bezwaren tegen integratie en samenvoeging van gegevens betreffende minderjarigen, als het belang van de in een procedure betrokken minderjarige daardoor kan worden gediend. Terecht wordt alleen dat belang in het wetsvoorstel en in de memorie van toelichting vooropgesteld. De NVvR benadrukt dat de persoonlijke levenssfeer van de minderjarige te allen tijde wel bijzondere behoedzaamheid vergt. De ontwikkeling van gedeelde informatiesystemen, zoals die in de memorie van toelichting worden geschetst, brengt het risico met zich dat het belang in een concrete zaak niet telkens leidend zal zijn bij de raadpleging van die informatie.

Belang

De NVvR adviseert om in de memorie van toelichting te benadrukken dat het wetsvoorstel door de beperking tot het belang van de minderjarige bepaald geen vrijbrief is voor een open intern informatiesysteem betreffende minderjarigen zonder doelbeperkingen.

Context

De NVvR benadrukt voorts dat de herinvoering van de kinderrechter oude stijl bij dit wetsvoorstel niet aan de orde is. Het onderhavig voorstel wordt daarom niet in die context beoordeeld. Indien op enig moment de herinvoering van de kinderrechter oude stijl mocht worden overwogen, is een bredere inhoudelijke en principiële discussie geboden.