Wetgevingsadviezen

Rechtsbijstand (Stelselvernieuwing rechtsbijstand II)

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 4 november 2014 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot stelselvernieuwing rechtsbijstand. Het wetsvoorstel strekt ertoe om verschillende maatregelen door te voeren in onder meer de Wet op de rechtsbijstand (hierna: Wrb) en het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) om te komen tot vernieuwing van het stelsel van door de overheid bekostigde rechtsbijstand (gesubsidieerde rechtsbijstand).

Toegang

Het wetsvoorstel geeft invulling aan de visie van de regering op de gesubsidieerde rechtsbijstand en de toegang tot de rechter. De toegang tot de rechter voor een ieder is volgens de memorie van toelichting bij het vormgeven van de vernieuwing het leidend criterium en het uitgangspunt is dat een effectieve toegang tot de rechter voor rechtzoekenden niet in het gedrang mag komen of voor bepaalde inkomensgroepen feitelijk onbereikbaar wordt.

Kritisch

Net als in het eerste advies over de stelselvernieuwing van de rechtsbijstand (op 26 mei 2014) is de NVvR kritisch over het wetsvoorstel. In de bijlage zijn de kanttekeningen toegelicht.