Wetgevingsadviezen

Slachtoffers (Slachtoffers van strafbare feiten)

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 26 juni 2015 om advies gevraagd over het wetsvoorstel voor de implementatie van minimumnormen voor de rechter, de ondersteuning en de bescherming van slechtoffers van strafbare feiten. De richtlijn strekt tot het vergroten van de slachtofferbescherming met name in het kader van strafprocedures. Dit komt tot uitdrukking in een aantal geclusterde behoeften van slachtoffers, te weten: de erkenning en zorgvuldige bejegening (waaronder informatie), de toegang tot het recht, de bescherming en de ondersteuning; het spreekrecht valt hier overigens niet onder.

Normen

Deze punten komen grotendeels overeen met het slachtofferbeleid dat in Nederland wordt toegepast, maar deze richtlijn werkt deze gedetailleerd uit en heeft daarbij een ruimere reikwijdte want het betreft zowel rechten van slachtoffers als normen voor overheidsinstanties.

De NVvR plaatst enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel die in de bijlage zijn toegelicht.