Wetgevingsadviezen

Zorg- en affectieschade (Schadevergoeding zorg- en affectieschade)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 2 juni 2014 de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het wetsvoorstel zorg- en affectieschade. Het wetsvoorstel strekt tot verbetering van personen die door toedoen van een ander letselschade lijden en van de naasten van personen die door toedoen van een ander letselschade lijden of komen te overlijden. De mogelijkheden voor vergoeding van kosten van verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp van een gekwetste worden verduidelijkt.

Vergoeding

Daarnaast legt het wetsvoorstel vast dat deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking kunnen komen indien zij de kosten van professionele krachten overstijgen. Tevens voorziet het wetsvoorstel in een regeling voor de vergoeding van affectieschade. Tenslotte wordt voorzien in de mogelijkheid dat naasten en nabestaanden zich kunnen voegen als benadeelde partij in het strafproces voor de vergoeding van affectieschade. Ook kunnen derden zich in dat strafproces voegen voor vergoeding van kosten die deze derden ten behoeve van het slachtoffer van een strafbaar feit hebben gemaakt.

Beperkingen

De NVvR constateert dat, voor zover het wetsvoorstel ziet op het recht op vergoeding van zorgschade, het ertoe strekt enige als ongewenst beschouwde beperkingen in de vergoeding weg te nemen die de jurisprudentie op grond van de huidige wetgeving hanteert. De NVvR kan zich daarmee verenigen. Uiteraard zal ook de nieuwe formulering in de praktijk grenzen opleveren. Of die tot soortgelijke bezwaren zullen leiden als de huidige formuleringen, valt niet te voorzien. De vaststelling van letselschade, met inbegrip van de vaststelling van de kosten van de in de toekomst benodigde zorg, blijft een proces waarin verzekeraars en artsen en andere deskundigen een belangrijke rol spelen.

Verdere opmerkingen van de NVvR bij dit wetsvoorstel zijn te lezen in de bijlage.